مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
قمرو 6,330 6.936,240 5.4157 2,186,72913,842M
قشهد 14,610 4.9614,610 4.96219 1,929,29128,178M
قجام 7,840 2.087,890 2.73310 6,072,71847,895M
قشرين 12,390 2.9912,260 1.9148 1,043,83312,933M
قيستو 11,000 310,740 0.5626 331,0123,641M
قزوين 7,900 1.027,850 0.3880 510,5264,056M
قشير 9,520 1.179,430 0.21209 1,253,50111,824M
قلرست 7,250 (0.55)7,300 0.14149 676,6304,944M
قثابت 2,583 (1.15)2,616 0.11395 7,104,25918,587M
قنيشا 2,730 (0.33)2,740 0.04150 2,347,7216,435M
قهكمت 10,810 (1.01)10,920 020 56,372619M
قاروم 87,150 087,150 02 4,240370M
قشكر 2,610 (0.31)2,617 (0.04)63 782,8402,042M
قپيرا 11,300 0.1811,270 (0.09)82 323,0173,632M
قنقش 148,700 (2.91)152,900 (0.16)19 7,9911,190M
قصفها 170,020 (0.44)170,030 (0.43)374 157,16026,721M
قچار 7,270 (0.82)7,270 (0.82)463 3,094,68722,493M
قتربت 24,700 024,650 (0.2)95 297,1727,301M
نيشكر هفت تپه 10,000 010,000 00 00M
قند ياسوج 572,724 0572,724 00 00M
توسعه نيشكر 10,000 010,000 00 00M
قشرين 89,001 (2.95)90,174 (1.67)79 42,1833,804M
قنقش 4,400 2.044,298 (0.32)10 16,32669M