مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
قلرست 7,380 6.967,250 5.07374 4,521,37832,792M
قنيشا 2,972 5.322,907 3.01740 14,079,38740,926M
قهكمت 11,720 4.8311,500 2.86145 1,234,39214,220M
قشرين 4,837 2.984,829 2.81152 5,463,57526,382M
قيستو 11,960 2.9311,940 2.75177 5,235,36862,530M
قصفها 169,110 1.18170,410 1.96230 163,43327,850M
قمرو 6,000 5.085,810 1.75258 2,334,01013,580M
قچار 5,630 1.265,630 1.26884 8,525,31348,028M
قشهد 14,960 2.9614,700 1.17267 965,01914,187M
قزوين 8,360 1.468,300 0.73392 2,213,19718,364M
قشكر 2,920 1.62,893 0.66341 6,695,73619,368M
قثابت 2,859 2.072,802 0.04773 21,490,67660,207M
قپيرا 11,250 1.1711,110 (0.09)90 180,4982,000M
قجام 7,480 1.087,390 (0.14)50 602,7674,435M
قتربت 4,030 (2.35)4,119 (0.19)25 317,5421,274M
قشير 8,780 0.698,690 (0.34)364 1,592,81613,847M
قنقش 135,600 (2.97)138,400 (0.97)33 46,7076,333M
قاروم 84,000 0.381,900 (2.21)43 190,62215,522M
نيشكر هفت تپه 10,000 010,000 00 00M
قند ياسوج 572,724 0572,724 00 00M
توسعه نيشكر 10,000 010,000 00 00M
قشرين 89,001 (2.95)90,174 (1.67)79 42,1833,804M
قنقش 4,400 2.044,298 (0.32)10 16,32669M