مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
كاما 4,600 0.174,649 1.241,121 17,058,43279,310M
كگل 4,905 (0.63)4,956 0.41816 13,584,51267,534M
كدما 68,650 (0.68)69,200 0.12378 282,83719,572M
كبافق 28,980 0.9428,730 0.07101 143,7974,138M
كمنگنز 15,350 0.7215,240 0110 511,7987,803M
ومعادن 4,848 (0.1)4,853 0956 17,239,54883,655M
اپال 12,960 012,960 0233 539,0807,020M
كچاد 4,980 04,980 0620 6,122,08030,404M
كنور 7,530 07,530 0101 813,1786,132M
تاصيكو 8,360 08,360 0257 1,268,80810,591M
تكنار 53,700 (2.81)55,200 (0.09)14 16,404887M
كگهر 17,680 (2.1)18,030 (0.17)144 758,56513,501M
تجلي 2,197 0.142,181 (0.59)185 4,367,6239,525M
فزر 40,450 (2.53)40,650 (2.05)4,811 5,936,415241,360M
كروميت 20,870 4.9820,870 4.98932 9,382,607195,815M
وامير 340,000 0.22339,900 0.19108 34,38411,704M
كروي 6,000 (0.66)6,000 (0.66)394 2,256,04213,467M
سنگ آهن شرق 10,000 010,000 00 00M
سنگ آهن 10,000 010,000 00 00M
جكانه806 72,850 (1.55)72,850 (1.55)1 187M
جكانه712 50,053 (0.94)50,053 (0.94)2 2120M