مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
كهرام 31,200 1.9630,800 0.6571 145,3354,522M
كحافظ 6,340 1.66,280 0.64157 1,153,6817,289M
كپارس 10,740 2.0910,580 0.5788 691,8417,362M
كسعدي 9,160 (0.22)9,230 0.54446 3,470,93432,043M
كترام 6,820 0.156,840 0.44754 5,225,81235,748M
كارام 5,660 (2.92)5,830 02 17,604100M
كصدف 19,800 (1.98)20,150 (0.25)29 154,2603,050M
كساوه 18,780 (0.05)18,740 (0.27)130 1,579,03229,592M
كلوند 45,960 (2.21)46,310 (1.47)506 960,75344,488M
سراميك البرز 1,000 01,000 00 00M
كاشي كاشمر 1,000 01,000 00 00M
گلسار 1,000 01,000 00 00M
كنيلو 1,000 01,000 00 00M
كنيلو 1,000 01,000 00 00M
كنگار 1,000 01,000 00 00M
كچيني 1,000 01,000 00 00M
كاصفا 1,000 01,000 00 00M
كهرام 4,000 (0.25)4,021 0.2798 255,2691,026M
كچيني 3,009 (4.96)3,034 (4.17)74 294,924895M
كنيلو 1,861 (4.95)1,861 (4.95)72 632,5021,177M