مقایسه قیمت شرکت های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
كفپارس 3,098 4.983,078 4.3609 14,007,75443,111M
كهمدا 8,500 1.318,500 1.31395 1,294,67111,051M
كخاك 31,300 2.7630,660 0.66215 198,0246,153M
كاذر 13,340 1.6813,190 0.531,874 8,767,956115,617M
ساذري 6,519 2.996,333 0.057 23,583154M
كمرجان 138,524 (5)145,811 01 375M
كتوكا 32,011 (5)33,694 02 2006M
سپرمي 9,036 0.998,947 02 6506M
كسرام 7,500 (4.94)7,890 02 1,67513M
كساپا 30,170 (4.98)31,750 01 2006M
سفارود 17,133 (4)17,842 (0.02)4 1,40024M
كپشير 34,670 (4.99)36,480 (0.03)13 1,82763M
كمينا 22,275 (5)23,431 (0.07)9 5,883131M
كگاز 16,040 (4.98)16,860 (0.12)15 19,282309M
كفرا 19,080 (0.1)18,810 (1.52)436 647,28912,137M
كسرا 14,690 (0.34)14,480 (1.76)1,455 7,804,941113,051M
كباده 9,286 58,860 0.1813 39,696369M
كابگن 5,328 1.995,231 0.131 30,200161M
سفاسي 13,976 (3)14,407 (0.01)2 85912M
كرازي 17,180 (2.5)17,210 (2.33)3,141 11,727,820201,884M
كايتا 9,592 39,317 0.042 14,999144M
كفرآور 22,386 (5)23,563 01 54012M
سايرا 40,761 (2)41,012 (1.39)8 83,9743,423M
كقزوي 9,846 (3)10,147 (0.03)7 8,42883M
كورز 36,919 535,162 02 36013M
شليا 10,463 (2)10,469 (1.94)143 816,0158,543M