مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
كسعدي 11,690 1.6511,860 3.131,220 7,676,80991,080M
كترام 6,270 0.646,340 1.77853 7,883,34549,997M
كساوه 19,520 0.6719,470 0.41234 279,2145,473M
كپارس 10,880 0.5510,830 0.09487 2,129,28723,066M
كحافظ 3,394 2.663,307 0.036 32,982112M
كهرام 31,000 (0.48)31,000 (0.48)51 101,9653,134M
كصدف 19,050 (2.06)19,250 (1.03)91 848,19416,300M
كلوند 4,880 (1.01)4,840 (1.83)413 7,751,35137,537M
كارام 5,630 (2.93)5,630 (2.93)3 28,122158M
سراميك البرز 1,000 01,000 00 00M
كاشي كاشمر 1,000 01,000 00 00M
گلسار 1,000 01,000 00 00M
كنيلو 1,000 01,000 00 00M
كنيلو 1,000 01,000 00 00M
كنگار 1,000 01,000 00 00M
كچيني 1,000 01,000 00 00M
كاصفا 1,000 01,000 00 00M
كهرام 4,000 (0.25)4,021 0.2798 255,2691,026M
كچيني 3,009 (4.96)3,034 (4.17)74 294,924895M
كنيلو 1,861 (4.95)1,861 (4.95)72 632,5021,177M