مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
نبروج 13,410 1.9813,410 1.981 10M
نطرين 13,600 (0.44)13,750 0.661,147 5,015,86668,956M
نتوس 9,710 2.979,440 0.1117 95,034923M
نمرينو 42,160 0.2942,000 (0.1)187 131,6615,522M
نخريس 77,000 (1.85)77,300 (1.47)4,773 1,481,885114,542M
نساجي قائمشهر 1,000 01,000 00 00M
صنايع بلوچ 1,000 01,000 00 00M
صنايع بلوچ 1,000 01,000 00 00M
نشار 1 01 00 00M
نشار 1 01 00 00M
نشار 1 01 00 00M
نبروج 6,200 4.915,910 02 1,2678M