مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
ولپارس 6,050 4.856,020 4.33722 2,662,21116,016M
ولكار 6,700 5.686,490 2.37604 3,433,15622,288M
ولصنم 5,520 1.15,510 0.921,049 4,850,75026,745M
وليز 1,600 1.981,578 0.57144 4,331,6216,909M
ولساپا 1,114 (0.36)1,124 0.54474 19,252,17221,639M
وايران 6,110 (0.65)6,170 0.33954 7,992,10949,347M
ولانا 30,500 1.1630,200 0.1767 203,7496,177M
ولراز 4,025 2.993,908 02 1,2415M
ولغدر 4,638 (0.71)4,663 (0.17)147 1,958,3639,120M
ولتجار 3,989 (0.2)3,949 (1.2)86 2,655,36610,442M
ولشرق 4,441 (1.88)4,456 (1.55)294 2,283,67910,176M
ولبهمن 3,339 (2.05)3,305 (3.05)976 34,015,390112,415M
ولملت 9,010 (4.96)9,040 (4.64)834 5,236,88147,345M
ولتجار 4,762 2.984,760 2.94231 6,478,60830,836M
وليز 1,375 (3.51)1,421 (0.28)65 931,5151,285M
ولنوين 1,000 01,000 00 00M
واسپاري آيندگان 1,000 01,000 00 00M