مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
ولشرق 4,360 3.714,329 2.9784 411,5851,782M
ولملت 8,610 2.878,530 1.91117 889,7817,713M
ولبهمن 3,330 2.523,306 1.795 219,394725M
ولساپا 1,108 2.41,088 0.5563 2,631,0442,922M
ولپارس 5,820 2.655,680 0.1880 173,9471,012M
ولكار 6,440 1.266,360 039 115,395744M
وليز 1,577 1.091,560 07 207,616321M
ولراز 4,029 2.993,912 01 2001M
ولانا 31,000 (1.74)31,550 01 7,456231M
ولتجار 3,980 0.943,942 (0.03)3 36,666141M
وايران 5,520 (1.6)5,500 (1.96)323 3,534,96319,437M
ولغدر 4,641 (3.97)4,733 (2.07)734 9,876,62346,746M
ولصنم 5,100 (4.85)5,190 (3.17)304 2,022,28610,374M
ولتجار 4,762 2.984,760 2.94231 6,478,60830,836M
وليز 1,375 (3.51)1,421 (0.28)65 931,5151,285M
ولنوين 1,000 01,000 00 00M
واسپاري آيندگان 1,000 01,000 00 00M