مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
ولشرق 4,357 3.644,332 3.04118 454,4951,969M
ولملت 8,700 3.948,540 2.03129 946,3168,203M
ولبهمن 3,309 1.883,303 1.6915 267,435883M
ولساپا 1,108 2.41,089 0.6582 3,210,6253,562M
ولپارس 5,870 3.535,690 0.35128 297,8911,737M
ولكار 6,380 0.316,370 0.1663 238,2491,530M
ولانا 31,450 (0.32)31,550 06 13,456420M
ولراز 4,029 2.993,912 01 2001M
وليز 1,580 1.281,560 014 374,807585M
ولتجار 3,856 (2.21)3,939 (0.1)12 165,092637M
وايران 5,540 (1.25)5,510 (1.78)380 3,888,24521,406M
ولغدر 4,641 (3.97)4,733 (2.07)734 9,876,62346,746M
ولصنم 5,100 (4.85)5,190 (3.17)304 2,022,28610,374M
ولتجار 4,762 2.984,760 2.94231 6,478,60830,836M
وليز 1,375 (3.51)1,421 (0.28)65 931,5151,285M
ولنوين 1,000 01,000 00 00M
واسپاري آيندگان 1,000 01,000 00 00M