مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
كروميت 21,900 4.9421,650 3.748,430 58,298,5111,263,494M
كگل 4,950 0.184,955 0.28698 14,777,77673,347M
تجلي 2,190 0.322,186 0.14203 4,700,12010,274M
كچاد 4,980 04,980 0555 5,016,96124,996M
كنور 7,560 0.47,530 0147 1,713,69212,940M
تاصيكو 8,360 08,360 0150 2,220,02718,553M
تكنار 53,550 (2.9)55,100 (0.09)31 20,6861,114M
كگهر 17,680 (1.94)18,010 (0.11)103 296,0765,205M
اپال 13,070 0.8512,940 (0.15)453 2,120,22827,320M
ومعادن 4,850 (0.12)4,844 (0.25)944 22,214,427107,575M
كمنگنز 15,150 (0.66)15,210 (0.26)154 323,4134,897M
كبافق 28,300 (1.46)28,630 (0.31)162 141,5704,019M
فزر 40,600 040,350 (0.62)3,990 11,935,180481,776M
كدما 67,580 (1.77)67,970 (1.21)851 707,23348,069M
كاما 4,450 (4.07)4,518 (2.61)1,793 25,889,855116,983M
وامير 340,000 0.22339,900 0.19108 34,38411,704M
كروي 6,000 (0.66)6,000 (0.66)394 2,256,04213,467M
سنگ آهن شرق 10,000 010,000 00 00M
سنگ آهن 10,000 010,000 00 00M
جكانه806 72,850 (1.55)72,850 (1.55)1 187M
جكانه712 50,053 (0.94)50,053 (0.94)2 2120M