مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
گكيش 9,340 2.989,200 1.43107 1,021,2369,538M
گنگين 38,000 0.2638,250 0.9237 190,1697,275M
گپارس 157,200 (2.69)161,150 (0.25)16 38,3516,146M
گدنا 7,480 (1.71)7,540 (0.92)1,333 6,032,03845,499M
آباد 60,340 (1.53)60,690 (0.96)328 234,01714,196M
سمگا 2,830 (1.8)2,844 (1.32)1,053 15,827,12445,019M
گشان 22,600 (1.95)22,650 (1.74)624 3,139,39471,054M
گكوثر 2,535 (2.65)2,558 (1.77)355 9,096,99923,272M
خدمات نوساز 50,000 050,000 00 00M
هما 1,000 01,000 00 00M
توسعه گردشگري 1,622 323405 00 00M
گنگين 950 (5)996 (0.4)10 39,00039M